عملکرد بهتر در صنعت مالی از اهداف مشترک همه افرادی است که از سراسر ایران و فارغ از محدودیت جغرافیایی با یکدیگر در داتین کار می‌کنند. آنها تلاش می‌کنند اثرگذار باشند و صنعت مالی ایران را به جایگاهی بهتر از قبل برسانند.