حمیدرضا آموزگار

معاون توسعه محصول داتین از تجربه استقرار کربنکینگ بانک سپه می‌گوید: