سامانه مدیریت منابع انسانی

مهدی ترکی، مدیرمحصول راهکارهای بیمه‌گری داتین: