مهدی ترکی

مهدی ترکی، مدیرمحصول راهکارهای بیمه‌گری داتین: