سواد مالی چیست و چرا مهم است؟/ روش‌هایی برای بهبود سواد مالی

نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

 
انتخابات اعضای کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان صنفی رایانه‌ای استان تهران شنبه شش مهرماه برگزار شد و دراین انتخابات، داتین عضوکمیسیون بانکداری دیجیتال تعیین شد.