همراهی داتین در طرح آموزشی فناپ کمپس

نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

انتخابات اعضای کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان صنفی رایانه‌ای استان تهران شنبه شش مهرماه برگزار شد و دراین انتخابات، داتین عضوکمیسیون بانکداری دیجیتال تعیین شد.