برگزاری بوت کمپ آموزشی Administration مدرسه داتین در روزهای آغازین 1402

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 
انتخابات اعضای کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان صنفی رایانه‌ای استان تهران شنبه شش مهرماه برگزار شد و دراین انتخابات، داتین عضوکمیسیون بانکداری دیجیتال تعیین شد.