او در حال حاضر معاون زیرساخت و دبیر کمیته ریسک شرکت داتین است. از جمله سوابق کاری فرداد می‌توان به مدیریت زیرساخت فناپ اشاره کرد.