همراهی داتین با دانشگاه فردوسی مشهد و تریگ‌آپ در رویداد Block&Fin Stars

هیئت‌مدیره

شهاب جوانمردی
رئیس هیئت‌مدیره
زهرا حسینی
زهرا میرحسینی
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شیرازیان
سعید شیرازیان
عضو هیئت‌مدیره
محمدعلی فرداد
محمدعلی فرداد
عضو هیئت‌مدیره
حمیدرضا آموزگار
عضو هیئت‌مدیره
محمد نژادصداقت
مدیرعامل

مدیران ارشد

سعید شیرازیان
سعید شیرازیان
معاون مالی
محمدعلی فرداد
محمدعلی فرداد
معاون زیرساخت
حمیدرضا آموزگار
معاون توسعه محصول
محمد آجدانی
محمد آجدانی
معاون بانکداری نوین
مهدیه نوروزیان
مهدیه نوروزیان
معاون برنامه‌ریزی و توسعه
هومن مسگری
هومن مسگری
معاون مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها