هیئت‌مدیره

شهاب جوانمردی
رئیس هیئت‌مدیره
زهرا میرحسینی
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شیرازیان
عضو هیئت‌مدیره
محمدعلی فرداد
عضو هیئت‌مدیره
حمیدرضا آموزگار
عضو هیئت‌مدیره
محمد نژادصداقت
مدیرعامل

مدیران ارشد

سعید شیرازیان
معاون مالی و پشتیبانی
محمدعلی فرداد
معاون زیرساخت
حمیدرضا آموزگار
معاون توسعه محصول
فرهنگ فرزان
معاون فروش و امور مشتریان
محمد آجدانی
معاون بانکداری نوین
مهدیه نوروزیان
معاون برنامه‌ریزی و توسعه
هومن مسگری
معاون مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها