مراقبت از اعتماد مهم‌ترین اصل در همکاری بانک کارآفرین و داتین
EN
EN

هیئت‌مدیره

شهاب جوانمردی
رئیس هیئت‌مدیره
زهرا حسینی
زهرا میرحسینی
نایب‌رئیس هیئت‌مدیره
سعید شیرازیان
سعید شیرازیان
عضو هیئت‌مدیره
محمدعلی فرداد
محمدعلی فرداد
عضو هیئت‌مدیره
حمیدرضا آموزگار
عضو هیئت‌مدیره
محمد نژادصداقت مدیرعامل داتین
محمد نژادصداقت
مدیرعامل

مدیران ارشد

سعید شیرازیان
سعید شیرازیان
معاون مالی
محمدعلی فرداد
محمدعلی فرداد
معاون زیرساخت
حمیدرضا آموزگار
معاون توسعه محصول
محمد آجدانی
محمد آجدانی
معاون بانکداری نوین
مهدیه نوروزیان
مهدیه نوروزیان
معاون برنامه‌ریزی و توسعه
هومن مسگری
هومن مسگری
معاون مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها