همراهی داتین و مدرسه داتین با رویداد برنامه‌نویسی کداکد دانشگاه علم و صنعت

به منظور کاهش ریسک بانک در هنگام اعطاى تسهیلات و تعهدات به ویژه تسهیلات و تعهدات کلان به مشتریان لازم است تا ذی‌نفع‌هاى واحد دریافت‌کننده، شناسایى شوند. سامانه ذی‌نفع واحد با شناخت روابط بین مشترى‌ها و همچنین بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغى بانک مرکزى، مصادیق ذی‌نفع‌هاى واحد را شناسایى کرده و سابقه آنها را نگهدارى می‌کند.

ذی‌نفع واحد، یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقل و به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی و کنترلی یا به هر نحو دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند؛ به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد، و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. پایه‌ محاسبه‌ ذی‌نفع واحد، روابط مشتریان با یکدیگر بوده و سیستم بر اساس آن اقدام به شناسایی ذی‌نفع واحد می‌کند.

زیرسیستم

اطلاعات پایه
داشبورد
مشتری‌ها
روابط
ذی‌نفع‌های واحد مشتری
واحدهای تابعه مشتری
نمایش گرافی روابط مشتری
فرم‌های ذی‌نفع واحد
نمایش داده‌های معیوب

ویژگی

پایش مستمر روابط بین مشتریان
داشبورد مدیریتی بانک
خروجی اکسل روابط
نمایش ماتریسی روابط و سقف اعتبار و تعهدات
نمایش گراف برای درک سریع و راحت روابط
پایش خودکار اطلاعات و گزارش هوشمند روابط معیوب
نمایش روابط منقضی