برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

سامانه مدیریت ریسک وظیفه انجام محاسبات و تولید گزارش‌های مربوط به ریسک در پنج حوزه اعتباری، بازار، نقدینگی، عملیات و تطبیق را بر عهده دارد.

زیرسیستم

گزارشات ریسک نقدینگی
گزارشات حاشیه سود
گزارشات نرخ بهره
گزارشات ریسک اعتباری
گزارشات ریسک بازار
گزارشات ریسک عملیاتی

ویژگی

ورودی داده استاندارد
ارائه اغلب گزارشات استاندارد حوزه مدیریت ریسک
ارائه شکاف ایستا و پویا
تحلیل رفتار مشتریان
رتبه بندی مشتریان
گزارشات تخصصی ادارات ارزی، هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته ریسک