چهارمین مسابقه برنامه‌نویسی کدناک دانشگاه شریف با حمایت داتین برگزار می‌شود

سامانه مدیریت ریسک وظیفه انجام محاسبات و تولید گزارش‌های مربوط به ریسک در پنج حوزه اعتباری، بازار، نقدینگی، عملیات و تطبیق را بر عهده دارد.

ویژگی

ورودی داده استاندارد
ارائه اغلب گزارشات استاندارد حوزه مدیریت ریسک
ارائه شکاف ایستا و پویا
تحلیل رفتار مشتریان
رتبه بندی مشتریان
گزارشات تخصصی ادارات ارزی، هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته ریسک

زیرسیستم

گزارشات ریسک نقدینگی
گزارشات حاشیه سود
گزارشات نرخ بهره
گزارشات ریسک اعتباری
گزارشات ریسک بازار
گزارشات ریسک عملیاتی