مراقبت از اعتماد مهم‌ترین اصل در همکاری بانک کارآفرین و داتین
EN
EN

در زیرسیستم وصول مطالبات امکان تشکیل پرونده مطالباتی برای پرونده‌هایی که در وضعیت جاری و غیر جاری هستند توسط بانکدار وجود دارد. همچنین روند پیگیری وصول مطالبات از تشکیل پرونده تا اقدام قانونی که شامل صدور اخطارها، تشکیل فرم تقاضای اقدام قانونی و همچنین اقدام قانونی است، تسهیل خواهد شد.

تمام پرونده‌های اعتباری شامل تسهیلات، کارت اعتباری، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه در این زیرسیستم قرار می‌گیرند.

زیرسیستم

تنظیمات
اطلاعات پایه
نوع وصول مطالبات
مدیریت پرونده وصول مطالبات
اموال وصول مطالبات

ویژگی

امکان پیکربندی کامل پرونده و فرایند وصول
امکان واگذاری مسئولیت به شعبات
تعریف جریان قانونی وصول مطالبات
تعیین مراحل قانونی
تعریف اخطارها
گراف اقدامات
مدیریت ابلاغیه و اجرائیه