چهارمین مسابقه برنامه‌نویسی کدناک دانشگاه شریف با حمایت داتین برگزار می‌شود

داتین به دلیل دارا بودن تجربیات متعهدد در طراحی، بهبود، مدیریت و راهبری پایگاه داده‌های بزرگ مقیاس، امکان مشارکت با سازمان‌های مرتبط با صنعت مالی را دارد.

ویژگی
زیرسیستم