انقلاب امور مالی تعبیه‌شده در ارائه خدمات مالی
EN
EN
رنگ‌های اصلی:

CMYK: 80, 0, 80, 60
RGB: 0, 93, 52
HEX: #005d34

CMYK: 0, 55, 100, 0
RGB: 246, 139, 31
HEX: #f68b1f

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

تصاویر محیطی:
برای دریافت جزئیات کامل هویت بصری داتین این فایل را دانلود کنید.