برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

به منظور تهیه صورت‌های مالی استاندارد و همسو با استانداردهای IFRS، سامانه تلفیق صورت‌های مالی به عنوان ابزاری برای تهیه صورت‌های مالی یکپارچه توسط شرکت‌های زیرمجموعه یک هلدینگ، اعم از شرکت یا بانک و نیز تهیه صورت‌های مالی تجمیعی و تلفیقی هلدینگ‌ها ارائه شده است.