برای ارائه اعتبار به کاربران ویپاد، رفتارسازی کردیم
EN
EN

برنامه جامع حاکمیت داده و فناوری اطلاعات شامل طراحی كلان سیستم‌های نرم‌افزاری، بستر مخابراتی مناسب و مطلوب برای به‌كارگیری فناوری اطلاعات و مدیریت داده‌های بانک در راستای مكانیزه کردن فرایند‌های بانک، امكان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح موردنظر و ارائه راهكارهای اجرایی مطابق با استانداردها، چارچوب‌ها و مراجع بین‌المللی خواهد بود.

محدوده این طرح منحصر به طراحی كلان سیستم‌های مورد نیاز و بستر ارتباطی و سرویس‌های خدماتی به بانک است، به نحوی كه ارتباطات درون و برون‌سازمانی با توجه به سیاست‌ها و برنامه راهبردی بانک و نهادهای قانون‌گذار تسهیل شود.