همراهی داتین با دانشگاه فردوسی مشهد و تریگ‌آپ در رویداد Block&Fin Stars

هوش هیجانی

داتکست، پادکستی است که قرار است از مسائل و مشکلات کاری و روش‌های بهبود تعاملات کاری حرف بزند.