سواد مالی چیست و چرا مهم است؟/ روش‌هایی برای بهبود سواد مالی

خطاهای ارتباطی

 
داتکست، پادکستی است که قرار است از مسائل و مشکلات کاری و روش‌های بهبود تعاملات کاری حرف بزند.