از 1398 تاکنون

راهکار جامع سازمانی که به اختصار ERP نامیده می‌شود، عنوانی برای سیستم جامع تشکیل‌شده از ماژول‌های مدیریت فرایندهای تجاری سازمان‌ها و شرکت‌ها، از جمله بانک‌ها به‌شمار می‌رود و تمامی منابع از جمله مالی، تدارکات و پشتیبانی، سرمایه انسانی، فروش و مدیریت ارتباط با مشتری و… را به ‌صورت یکپارچه و فرایندمحور مدیریت می‌کند.

بانک سرمایه از سال 1398 با توجه به این نیازهای خود، به جمع مشتریان راهکارهای سازمانی داتین پیوست.

محصولات ارائه‌شده

سامانه مدیریت منابع انسانی (HRM)