حامد حسینی نژاد

مدیر امور توسعه سرمایه‌های انسانی داتین: